Gruppechef:Gruppechef- Adjoint:Beaver Colonie:


Wëllef Meute:

Scouts Troupe:

Explorer:
Rover:
Tembo:

CG:ACG:CC:

ACC:

CM:

ACM:
CT:

ACT:
RUE:
Responsable:
Responsable:

Armand Boos             


 

Laura Fritsch       

 

 

Hofmann Nancy

Laura Fritsch                 


Hoffmann Patricia

Hansen Charles

Schroeder Lisa

                           

 

de Jager Joël

Hoffmann Patricia

 de Jager Marc
Fritsch Laura