Gruppechef:Gruppechef- Adjoint:Beaver Colonie:

Wëllef Meute:
Scouts Troupe:

Explorer:
Rover:

CG:ACG:CC:

ACC:
CM:

ACM:CT:

ACT:
RUE:
Responsable:

Fritsch Laura             Strauss Isabelle        Fritsch Laura

Hofmann Nancy

de Jager ClaireHoffmann Patricia

Künzer AnoukBoos Armand

de Jager Joël

Hofmann Liz Hoffmann Patricia
de Jager Marc